کار فوق العاده شنیدنی مجید نوری به نام منو از دوریت نترسون