ایگانی ماهانه: فوریه 2023

برنج کشت دوم به برنجی مبی گویند که بعد از برداشت برنج کشت اول در مرداد ماه کاشت میشود و تا ماه آبان روند رشد را طی میکند .

دامه مطلب